REGULAMIN KLUBU

Klub Sportowy HALNY

REGULAMIN STOWARZYSZENIA „KLUB SPORTOWY HALNY NOWY SĄCZ”

Niniejszy dokument jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA korzystających z klubu „Klub sportowy HALNY Nowy Sącz” , jak również określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz w ramach udostępnianej na tej stronie Strefy członka stowarzyszenia.

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące określenia, należy przez nie rozumieć odpowiednio:

1) Klub – siedziba stowarzyszenia „Klub sportowy HALNY Nowy Sącz” wraz z dostępną infrastrukturą.

2) Podmiot Prowadzący Klub – Prezes Stowarzyszenia Łukasz Pławecki, adres: ul. Borelowskiego 27, 33-300 Nowy Sącz.

3) Członek Klubu – członek stowarzyszenia, który opłacił wpłatę (składkę członkowską) i legitymuje się poprzez przyłożenie palca lub karty członkowskiej do czytnika w recepcji klubu.

4) Członek stowarzyszenia – osoba fizyczna posiadająca status Członka Klubu, która korzysta z usług świadczonych w Klubie na podstawie: karty członkowskiej jednorazowej, akceptowanych przez Klub Kart Sportowych lub w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez Podmiot Prowadzący Klub.

5) Recepcja Klubu – wydzielone miejsce przy wejściu do Klubu służące do obsługi członków Klubu, w którym umieszczone jest urządzenie mobilne z warstwą biometryczną służące m.in. do podpisywania wszelkich dokumentów dotyczących usług świadczonych w Klubie oraz prezentacji treści cyfrowych.

6) Strona Internetowa – strona internetowa Klubu dostępna pod adresem www.halny-treningi.pl.

7) Personel Klubu – manager, trenerzy personalni, instruktorzy oraz obsługa Klubu, w tym obsługa Recepcji Klubu.

8) Cennik – aktualna oferta towarów sklepu znajdującego się na terenie klubu ze wskazaniem jednostkowej ceny, dostępna w Recepcji Klubu oraz na Stronie Internetowej.

9) Regulamin – niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki członków stowarzyszenia korzystających z usług świadczonych w Klubie, zarówno jako strona Umowy Członkowskiej, na podstawie Karty członkowskiej jednorazowej, vouchera oraz osób korzystających z tych usług na innej podstawie, w tym w ramach organizowanych akcji promocyjnych stowarzyszenia.

10) Karnet – karta członkowska stowarzyszenia uprawniająca Członka Klubu do korzystania z usług znajdujących się w aktualnej ofercie Klubu, przez okres i na warunkach określonych w Umowie Członkowskiej. Ze względu na dostępność Członka Klubu do usług świadczonych w Klubie, wyróżnia się podstawowe typy Kart członkowskich: Karnet OPEN, Karnet podstawowy, Karnet RANO, Karnet JUNIOR, Karnet LEJDIS oraz Karnet SIŁOWNIA.

11) Karta członkowska jednorazowa – uprawnia członka stowarzyszenia do jednorazowego skorzystania z usług świadczonych w danym Klubie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, po uiszczeniu jednorazowej opłaty członkowskiej, a także zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

12) Opłata Administracyjna – to bezzwrotna, jednorazowa opłata, pobierana przy zawarciu Umowy w związku z nabyciem Członkostwa stowarzyszenia.

12) Jednorazowa Składka Członkowska – opłata w wysokości określonej, wnoszona przez Członka Klubu przy zawieraniu Umowy Członkowskiej dotyczącej Karnetu na czas określony, z góry, za cały okres ważności Karnetu w zamian za możliwość korzystania w tym okresie z usług świadczonych w Klubie.

13) Strefa członka stowarzyszenia – dostępny na Stronie Internetowej, indywidualny profil Członka Klubu, umożliwiający opłacenie Składek Członkowskich, zamrażanie/odmrażanie Członkostwa, dokonywanie rezerwacji terminu zajęć grupowych, dokonywanie płatności za wybrane usługi świadczone w Klubie, w tym za zamrożenie Członkostwa, wpłatę kaucji umożliwiającej rezerwację terminu zajęć grupowych oraz przedłużenie ważności Karnetu, na zasadach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.

14) Członkostwo lub Okres Członkostwa – wynikający z Umowy Członkowskiej okres ważności Karnetu (opłaty członkowskiej uprawniającej do korzystania z Klubu), w jakim Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z usług świadczonych w Klubie. Warunki rozpoczęcia oraz ustania Członkostwa zależne są od wybranego rodzaju Karnetu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. W Klubie prowadzone są zajęcia rekreacyjno-sportowe, polegające w szczególności na możliwości korzystania z zajęcia ze sportów walki, fitness oraz siłowni. Szczegółowe informacje o aktualnej ofercie zajęć w Klubie są dostępne w Recepcji Klubu oraz na Stronie Internetowej.

2. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, a także stosowania się do instrukcji Personelu Klubu w zakresie w jakim są one uzasadnione zobowiązaniem członka stowarzyszenia do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Członek Klubu korzysta z usług świadczonych w Klubie na podstawie Umowy Członkowskiej zawartej z Podmiotem Prowadzącym Klub. Dopuszcza się korzystanie z usług Klubu na innej niż Umowa Członkowska podstawie, a to: na podstawie karty członkowskiej jednorazowej po uiszczeniu przez członka, z góry, jednorazowej opłaty członkowskiej, na podstawie akceptowanej przez Klub Karty Sportowej, Vouchera lub w ramach organizowanych akcji promocyjnych stowarzyszenia.

4. Korzystanie przez członka klubu z usług świadczonych w Klubie na jakiejkolwiek podstawie wiąże się z obowiązkiem zaakceptowania Regulaminu Klubu oraz uzupełnienia danych zawartych w odpowiednim formularzu – dostępnym w Recepcji Klubu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w formularzu.

5. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.

6. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do członków stowarzyszenia oraz osób nie będących członkami klubu, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej danej placówki Klubu.

7. W Klubie mogą być wyznaczone określone strefy, stanowiące integralną część Klubu, które dostępne są wyłącznie dla członków klubu posiadających aktywny Karnet w rozumieniu niniejszego Regulaminu i korzystanie z których jest możliwe wyłącznie w celu w jakim zostały utworzone. Wejście do poszczególnych stref może odbywać się na analogicznych zasadach jak wejście do Klubu, a szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref mogą określać regulaminy korzystania z tych stref zamieszczone w tych strefach.

§ 3. NABYCIE CZŁONKOWSTWA I JEGO ZAMROŻENIE, RODZAJE KARNETÓW, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY CZŁONKOWSKIEJ ORAZ OPŁATY SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I SPOSOBY PŁATNOŚCI.

1. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób małoletnich do uzyskania statusu Członka Klubu konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego takiej osoby na zawarcie Umowy i korzystanie z zajęć świadczonych w Klubie. Rodzic/opiekun prawny może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej jedynie osobiście w Recepcji Klubu, na formularzu Umowy Członkowskiej.

2. Członkostwo w Klubie przysługuje wyłącznie osobie, która zawarła Umowę Członkowską z Podmiotem Prowadzącym Klub. Zawarcie Umowy Członkowskiej oraz uzyskanie dostępu do usług świadczonych w Klubie na podstawie KARTY CZŁONKOWSKIEJ Jednorazowej, Karty Sportowej, Vouchera lub w ramach organizowanych akcji promocyjnych, stanowi jednocześnie potwierdzenie przez CZŁONKA STOWARZYSZENIA, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązał się do przestrzegania jego postanowień.

3. Przy zawarciu Umowy Członkowskiej, członek stowarzyszenia wybiera spośród dostępnych w aktualnej ofercie, preferowany przez siebie rodzaj Karnetu, w tym okres jego ważności. Członek Klubu może korzystać z usług świadczonych w Klubie, w sposób i w zakresie wynikającym z wybranego rodzaju Karnetu i na warunkach określonych w Umowie Członkowskiej Stowarzyszenia oraz w Regulaminie. Aby opłacić składkę członkowską i otrzymać Karnet oraz zawrzeć Umowę Członkowską, konieczne jest podanie przez członka stowarzyszenia następujących danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru telefonu, adres e-mail. Ponadto, członek może wyrazić zgodę na utrwalenie jego wizerunku przez wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie informatycznym Klubu i będzie służyło wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości podczas wizyt w Klubie. Członek stowarzyszenia umożliwi Klubowi weryfikację podanych danych osobowych, w szczególności podczas wizyty w Klubie. Na prośbę Personelu Klubu, przy zawarciu Umowy w Klubie lub podczas pierwszej wizyty w Klubie, zobowiązany jest okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty) w celu weryfikacji danych podanych przy zawieraniu Umowy oraz uprawnień do korzystania z usług świadczonych w Klubie. Jeśli nie wyrazi zgody na utrwalenie swojego wizerunku (wykonanie zdjęcia), każdorazowo przy wejściu do Klubu będzie zobowiązany okazać Personelowi Klubu dokument ze zdjęciem (np. dowód osobisty) w celu weryfikacji jego tożsamości i uprawnień do korzystania z Klubu.

4.Umowa Członkowska zawierana jest w Klubie. Uzupełniony formularz Umowy Strony podpisują w recepcji klubu. Do Zawarcia Umowy w wyżej opisany sposób dochodzi niezwłocznie po jej podpisaniu, poprzez złożenie odpowiednika podpisu przez Strony Umowy Członkowskiej oraz uiszczenia składki członkowskiej adekwatnej dla danego karnetu. Następnie Umowa Członkowska zostaje wydrukowana przez Personel Klubu.

5. Dla uniknięcia wątpliwości Personel Klubu może wstrzymać wydanie Członkowi Klubu karty członkowskiej do momentu uzupełnienia wszystkich danych niezbędnych do zawarcia danego rodzaju Członkostwa.

6. Przez cały okres trwania Umowy Członkowskiej, Członek Klubu zobowiązany jest do powiadomienia Klubu o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych. Członek Klubu może dokonać aktualizacji swoich danych osobowych jedynie w Recepcji Klubu.

7. Aktualna oferta Karnetów członkowskich przedstawiona jest w wykazie usług świadczonych w Klubie. Zastrzega się możliwość zmiany opłat członkowskich w zakresie dostępnych rodzajów Karnetów. Zmiana taka nie dotyczy usług w ramach Umów już zawartych przez Członków Klubu i nie wpływa ona na prawa i obowiązki Członków Klubu, którzy są stronami wcześniej zawartych Umów.

8. Członek Klubu ma prawo Zawiesić członkostwo (karnet) na nieprzerwany okres równy 30 dni chyba, że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie wynikające z nieopłacenia składek członkowskich. Zgłoszenie Zawieszenia Karnetu musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu bezpośrednio w recepcji Klubu. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności karnetu. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe. Warunkiem skutecznego zawieszenia jest uiszczenie opłaty członkowskiej 20,00 zł.

9. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie Halny na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.

10. Członek stowarzyszenia obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 złotych (słownie: trzydzieści złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.

11. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje Członek Klubu po pozostawieniu przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca (system wyznacza charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja)

12. Członek Klubu otrzymuje kartę potwierdzającą przynależność do Klubu. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w recepcji klubu. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób Członek Klubu opuszcza Klub.

13. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.

14. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.

§ 4. KORZYSTANIE Z KLUBU

1. Godziny otwarcia Klubu podane są na Stronie Internetowej oraz są dostępne w Klubie.

2. Zabronione jest korzystanie z przyrządów treningowych przez osoby będące w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub w przypadku, gdy jej stan zdrowia może w sposób negatywny oddziaływać na inne osoby przebywające w Klubie. Członkowie Klubu cierpiący na choroby wpływające na wydolność fizyczną, schorzenia cukrzycowe, choroby serca, ciśnienie, a także będące w ciąży, powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.

3. Zabronione jest korzystanie bez wcześniejszego uzgodnienia z personelem Klubu z przyrządów treningowych i infrastruktury Klubu w celu świadczenia usług na rzecz innych członków Klubu (prowadzenia treningów personalnych itp.), niezależnie od tego czy usługi te są świadczone odpłatnie czy nieodpłatnie.

4. Członek klubu ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. Każdy, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, czy też ewentualnego wpływu takich ćwiczeń na stan zdrowia przed przystąpieniem do ich wykonywania, powinien zasięgnąć opinii lekarskiej. Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, zobowiązany jest poinformować personel Klubu o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania określonych ćwiczeń w tym w szczególności o zdiagnozowanych u niego chorobach, czy przebytych urazach.

5. Każdy zobowiązany jest korzystać z przyrządów treningowych, urządzeń i innego wyposażenia Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcją umieszczoną na tych urządzeniach oraz w taki sposób, aby zapewnić ich utrzymanie w czystości. W trakcie ćwiczeń, każdy powinien używać ręczników wchłaniających wilgoć oraz posiadać odpowiedni ubiór sportowy, w tym sportowe obuwie zamienne.

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu korzystania z przyrządów treningowych lub innych urządzeń (także w zakresie dopuszczalnej zmiany ich ustawień czy funkcji), Członek klubu zobowiązany jest upewnić się, że nie spowoduje ich ponadnormatywnego obciążenia lub uszkodzenia, ani nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia i życia swojego oraz innych osób. Jeśli Klient stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone, ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić Personel Klubu.

7. Osoby przebywające w Klubie zobowiązane są zachować spokój i porządek, aby swoim zachowaniem nie utrudniać i nie zakłócać innym osobom możliwości korzystania z Klubu. Zabrania się w szczególności: palenia tytoniu na terenie Klubu, używania słów wulgarnych, wnoszenia na teren Klubu alkoholu i środków odurzających, przebywania na terenie Klubu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wprowadzania na teren klubu zwierząt, wnoszenia na teren Klubu przedmiotów mogących potencjalnie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających w nim osób, czy też narażać na zniszczenie lub uszkodzenie mienie Klubu.

8. Rekomenduje się, aby na czas treningu, znaczne ilości pieniędzy lub wartościowe przedmioty przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza Klubem.

9. Szafki w szatniach są nieodpłatnie udostępniane. Członkowie Klubu są zobowiązani do umieszczania, na czas pobytu w Klubie, wszystkich swoich prywatnych rzeczy w szafkach, a szafki powinny być zamykane na kłódkę. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w niezamkniętej szafce lub poza nią. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania własnej kłódki i zamykania szafki przed opuszczeniem szatni. Personel Klubu nie posiada zapasowego klucza do żadnej szafki. Przed opuszczeniem Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do opróżnienia zajmowanej szafki ze wszystkich pozostawionych tam rzeczy i upewnienia się czy nie pozostawił w niej swojej własności. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, może zostać otwarta i opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość (poza artykułami spożywczymi i innymi rzeczami ulegającymi łatwemu zepsuciu – które zostaną niezwłocznie zutylizowane) będzie przechowywana przez okres 7 dni. Jeśli w tym czasie Klient nie zgłosi się w recepcji Klubu po odbiór pozostawionych w szafce rzeczy, zostaną one uznane za porzucone w celu wyzbycia się ich własności, zgodnie z art.180 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), a następnie wyrzucone lub zutylizowane, po uprzednim zawiadomieniu Członka Klubu o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub mailowo.

10. Członkowie Klubu zobowiązani są do zakończenia treningu nie później niż na 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuszczenia Klubu najpóźniej z chwilą zamknięcia Klubu.

11. Klub jest uprawniony do zmiany godzin otwarcia Klubu, a także zamknięcia Klubu w dni przypadające na święta państwowe, kościelne i inne, jak również ze względu na konieczność przeprowadzenia napraw lub remontów w pomieszczeniach Klubu – na czas niezbędny do przeprowadzenia tych prac. Klub zobowiązuje się informować Członków Klubu z wyprzedzeniem o każdym przypadku zamknięcia Klubu ze względu na wyżej opisane okoliczności lub o zmianie godzin jego otwarcia, poprzez wywieszenie informacji w Recepcji Klubu i poprzez podanie takiej informacji na Stronie Internetowej.

12. Członek Klubu, który swym działaniem bądź zaniechaniem naruszać będzie postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać poproszony o natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu.

13. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest w szczególności utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom klubu. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne.

§ 5. ROZWIĄZANIE UMOWY/ USTANIE CZŁONKOSTWA

1.W przypadku nieopłacenia składek członkowskich (Karnetu) na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), Klub ograniczy członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu. Członek klubu może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej lub telefonicznie. 2. Jeżeli członek klubu w terminie 7 dni od zakończenia okresu aktywności Karnetu, opłaci składkę członkowską (karnet) tego samego rodzaju, który posiadał uprzednio, utrzyma ciągłość Członkostwa w Klubie. W takim przypadku nowy Karnet jest aktywny od dnia następującego po ostatnim dniu aktywności poprzedniego Karnetu. 3. Umowa członkostwa klubu podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia prezesa stowarzyszenia lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli członek klubu rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Umowa podlega także rozwiązaniu na mocy pisemnego oświadczenia, którą należy złożyć przez członka klubu w recepcji klubu.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Klub nie odpowiada za szkody wyrządzone Członkom Klubu przez innych użytkowników z użyciem przemocy.

2. Wszelkie roszczenia członek klubu zgłasza na piśmie w placówce Klubu.

3. Członek klubu zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego członka klubu oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

§7. DANE OSOBOWE CZŁONKA KLUBU

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Stowarzyszenie Klub Halny z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Borelowskiego 27.

2. Dane osobowe członka klubu, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. W przypadku udzielenia przez członka klubu, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.

4. W przypadku udzielenia przez członka klubu, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości członka klubu oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.

5. W przypadku udzielenia przez członka klubu, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których członek klubu jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.

6. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych członka klubu innym podmiotom (odbiorcom).

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych członka klubu do państw trzecich.

8. Dane osobowe członka klubu będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.

9. Członek klubu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie przez Członka klubu danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych oraz danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).

11. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust.1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

§8. Zmiana regulaminu

1.Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Członków Klubu poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w recepcji Klubu.

2. W razie zmiany regulaminu Członek klubu ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania opłaty członkowskiej (Karnetu) poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.

3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Członek klubu akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
4. Klub ma prawo do zmiany: wysokości składek członkowskich, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z programu danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§9. ZASTRZEŻENIA I ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ

1. Wszelkie zastrzeżenia związane z zawieraniem Umów członkowskich członek klubu może złożyć w drodze pisemnej pozostawiając pismo w Recepcji Klubu lub przesyłką pocztową na adres Klubu (ul. Borelowskiego 27, 33-300 Nowy Sącz) jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@halny-treningi.pl.

2. ZASTRZEŻENIA zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny Członka klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z siedziby stowarzyszenia oraz usług rekreacyjno-sportowych w Klubie Halny.

2. Wszelkie uwagi co funkcjonowania placówek Klubu i ich obsługi, oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Członków klubu w recepcji klubu.