Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU HALNY (OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2019 R.)

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Klub Sportowy HALNY Nowy Sącz” i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego regulaminu – Klubem.

§ 1. Słowniczek:

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
1. Klub – Klub Sportowy HALNY Nowy Sącz
2. Placówka Klubu – miejsce, w których świadczone są usługi Klubu.
3. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług klubu Halny oraz wykupiła karnet i legitymuje się poprzez przyłożeniepalca lub karty do czytnika w recepcji klubu.
4. Karta- Członek Klubu otrzymuje kartę, która świadczy o przynależności do Klubu. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w recepcji klubu. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób Członek Klubu opuszcza Klub.
5. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
6. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
7. Umowa – Umowa o korzystanie z usług Klubu Halny na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
8. Karnet – Karnet OPEN, Karnet SPORTY WALKI, Karnet FITNESS
9. Karnet OPEN– abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług zajęć grupowych, w tym zajęć fitness, znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni.
10. Karnet SPORTY WALKI- abonament uprawniający do korzystania tylko z usług zajęć grupowych ze Sportów Walki, oprócz zajęć fitness, znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni.
11. Karnet FITNESS – abonament uprawniający do korzystania tylko z usług zajęć fitness i bez możliwości udziału w innych zajęciachgrupowych ze Sportów Walki znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30.
12. Karnet Promocyjny – abonament uprawniający do korzystania z usług z zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu, zajęć fitness oraz siłowni, którego zakres praw i obowiązków Członka Klubu, w tym zasady zmiany rodzaju karnetu i jego zawieszenia określają warunki promocji. Karnet Promocyjny może obowiązywać przez określony czas (tymczasowo) w zależności od warunków promocji, w oparciu o które zostałwprowadzony.
13. Opłata administracyjna –bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubie Halny w wysokości 30,00 zł brutto.
14. Zawieszenie karnetu- czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług KlubuHalny na nieprzerwalny okres 30 dni, przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta musi nastąpićw trakcie trwania aktywności karnetu. Okres zawieszenia liczony jest począwszy od dnia przypadającego po dniu do którego karnet pozostajeaktywny.
15. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, manager, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubu.
16. Właściciel – Łukasz Pławecki
17. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
18. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczbyuczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.19. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.halny-treningi.pl

§ 2. Zakres usług

1. Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: zajęcia ze sportów walki, zajęcia fitness, siłownia.
2. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystaniaz usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
3. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
4. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej danej placówki Klubu.
5. W Klubie mogą być prowadzone wyznaczone przez Właściciela określone strefy, stanowiące integralną część Klubu, które dostępne są wyłącznie dla Klientów posiadających aktywny Karnet w rozumieniu niniejszego Regulaminu i korzystanie z których jest możliwe wyłącznie wcelu w jakim zostały utworzone. Wejście do poszczególnych stref może odbywać się na analogicznych zasadach jak wejście do Klubu, a szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref mogą określać regulaminy korzystania z tych stref zamieszczone w tych strefach.

§ 3. Członkostwo w Klubie

1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń.
3. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony lub nieokreślony.
4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w Klubie Halny. Na życzenie Klienta może zostaćaktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.
5. Umowa zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony 30-tu dni, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jejwygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis w systemie prowadzonym przezKlub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
6. Członek Klubu ma prawo Zawiesić karnet na nieprzerwalny okres równy 30 dni chyba, że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie Zawieszenia Karnetu przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu bezpośrednio w recepcji Klubu. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności karnetu. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe. Warunkiem skutecznego zawieszenia jest uiszczenie opłaty 30,00 zł

page1image57510336

7. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie Halny na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
8. W związku z Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 złotych (słownie: trzydzieści złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.

9. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje Członek Klubu po pozostawieniu przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca (system wyznacza charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odciskupalca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, abyponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja)

10. Członek Klubu nie otrzymuje karty potwierdzającą przynależność do Klubu. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w recepcji klubu. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w tensam sposób Członek Klubu opuszcza Klub.
11. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Wprzypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jegoopuszczenie.

12. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te kartyi na zasadach wynikających z tych Umów.
13. Osoby będące członkami klubu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
14. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.

§ 4 Zasady korzystania z usług Klubu

1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnychorganizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:

a. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta);
b. W przypadku osób zawierających Umowę lub korzystających z usług Klubu na podstawie udostępnionych Klubowi danych biometrycznych. c. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz adres zamieszkania,a w przypadku Członków Klubu także telefon kontaktowy i numer, PESEL oraz dane biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych októrych mowa w niniejszym punkcie.

2. Godziny otwarcia placówek podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w recepcji Klubu.
3. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu lub danej Placówki Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracyo czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowyi ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
5. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w recepcji Klubu lub w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadkuniezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposóbwskazany w zdaniu poprzednim.
6. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych wniniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się wKlubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
7. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
8. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
9. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania zposzczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.10. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzeniacukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usługKlubu oraz korzystać Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
11. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
12. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
13. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 30 dni z usług oferowanych przez Klub Halny zgodnie z aktualną ofertą Klubu zamieszczoną nastronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubu.
14. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni. Z uwzględnieniem zdaniapierwszego Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.
15. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu.
16. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów lub w recepcji placówki Klubu, w której zajęcia te się odbywają, najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć. Członkowie Klubu mogą zapisywać się na zajęcia wyłącznie w okresie aktywności Karnetu. Członek Klubu nie może się zapisać na zajęcia zorganizowanie w przypadkuposiadania zadłużenia w stosunku do Właściciela wynikającego z zawartej Umowy.

17. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta orazdostępny jest w recepcji Klubu.
18. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

19. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. 20. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
21. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.

22. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzajuzajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.
23. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.

24. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
25. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystaniaz usług Klubu.
26. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby,które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymipodeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
27. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne istanowi rażące naruszenie Regulaminu.
28. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednioprzez Klienta.
29. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubu.

§ 5 Zasady korzystania z szatni

1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. 2. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Recepcji Klubu.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadkunieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.

5. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, wprzeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6 Cennik oraz sposób dokonywania płatności

1. Cennik usług świadczonych w poszczególnych placówkach Klubu dostępny jest w recepcji placówek Klubów oraz na stronie internetowej.
2. Zarówno Nowy Klient jak i Członek Klubu mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
3. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że jest to opłatawniesiona za okres 30 dni lub ich wielokrotności (tj. 30 dni, 60 dni, 90 dni itp).
4. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy np. na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.

§ 7 Rozwiązanie umowy

1. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), Właściciel ograniczy członkostwo Klientowi poprzez zablokowaniedostępu do Klubów. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej lub telefonicznie.
2. Jeżeli Klient w terminie 7 dni od zakończenia okresu aktywności Karnetu, opłaci karnet tego samego rodzaju, który posiadał uprzednio, utrzymaciągłość Członkostwa w Klubie. W takim przypadku wykupiony nowy Karnet jest aktywny od dnia następującego po ostatnim dniu aktywnościpoprzedniego Karnetu.

3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Umowa podlega rozwiązaniu na mocy pisemnego oświadczenia, którą należy złożyć przez Klienta w recepcji klubu.

§ 8 Odpowiedzialność za szkodę

1. Klub nie odpowiada za szkody wyrządzone Członkom Klubu przez innych użytkowników z użyciem przemocy.
2. Wszelkie roszczenia Klient zgłasza na piśmie w placówce Klubu.
3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

§ 9 Zmiana regulaminu

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacjina Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w recepcji Klubu.
2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.

3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Pobezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby treneraprowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Klub Halny z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Borelowskiego 27.
2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora,przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnegorozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacjielektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora wcelach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
6. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych,przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, aw przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych oraz danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej). 11. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust.1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przezokres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończeniapostepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniemmonitoringu wizyjnego.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w Klubie Halny.
2. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w recepcji klubu.